De voorlopers van ons huidige parochiebestuur (de besturen van de H. Laurentius te Weesp en de H. Nicolaas te Muiden/Muiderberg) hebben bij de start van de bestuurlijke samenwerking in 2003 een concept beleidsplan opgesteld. In 2006 is dit getoetst en op een aantal punten aangepast. Bij de definitieve fusie tussen de parochies in december 2011 ontstond een nieuwe organisatie die het beleidsplan heeft overgenomen.

Uitgangspunten van de organisatie in onze parochie:

 • Bestuur
  Het bestuur dient te bestaan uit betrokken personen, afkomstig van de twee kerkplekken. Er zijn specialisten nodig voor verschillende aandachtsvelden zoals financiën, personeel en organisatie, bouwzaken, juridische zaken en deskundigheid op ICT. Deze specialisten kunnen ook worden gevonden binnen het bisdom of binnen onze eigen parochie in een werk- of stuurgroep.
 • Gezamenlijke parochievergadering
  De parochievergadering is een klankbord dat gevraagd en ongevraagd het parochiebestuur adviseert. In het overleg en in de organisatie is er geen drempel tussen de verschillende kerkplekken. De leden van deze vergadering zijn in ieder geval de koepelcoördinatoren en de vicevoorzitter en de secretaris van het parochiebestuur en daarnaast een aantal onafhankelijke leden.
 • Koepels
  In onze parochie zijn de activiteiten waar wij ons op richten ondergebracht in vier koepels: liturgie, gemeenschapsopbouw, catechese en diaconie. De werkgroepen die werkzaam zijn op deze verschillende terreinen zijn hierin onder gebracht en er zijn koepelcoördinatoren aangesteld.
 • Financiën
  De financiële administratie wordt bijgehouden in Navision. De penningmeester zorgt voor de verwerking van de gegevens. We proberen te werken met een sluitende begroting om voor nu en de langere termijn een gezonde financiële basis te leggen voor de parochie.
 • Nieuwe Media
  De parochie beschikt over een parochieblad voor alle parochianen met daarin de parochieberichten. Het communicatienetwerk is uitgebreid met deze website en voor de onderlinge communicatie wordt algemeen gebruik gemaakt van email.

Bisdom / Regiovorming

In de nota ‘Nieuwe tijden Nieuwe wegen’ geeft het bisdom aan hoe zij de toekomst ziet voor de kerkgemeenschappen en het pastorale beleid. Door de veranderingen in de tijd heeft de katholieke kerk een tekort aan priesters en een overschot aan kerkgebouwen. Wekelijkse viering van de eucharistie op alle kerkplekken is daarom niet meer mogelijk. Door vermindering van het aantal actieve bezoekers van onze activiteiten en het teruglopen van inkomsten is het noodzakelijk om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. De bisschop heeft gemeend dit te vinden in het vormen van regio’s.
Concreet betekent dit voor onze parochie dat wij regionaal samenwerken met de R.K. Parochie van de Heilige Drieëenheid uit Bussum en Naarden in regio Gooi-West. Met hen zijn we in gesprek over allerlei zaken die we gezamenlijk vorm kunnen geven. 

Hoe nu verder?

We hechten veel belang aan het investeren in mensen die betrokken zijn bij onze gemeenschap. Hiervoor hebben wij moed, vertrouwen en scholing nodig. Daarbij kunnen we gebruik maken van het in ruime mate beschikbare studiemateriaal en er worden regelmatig cursussen georganiseerd, vaak in overleg met het bisdom.

De volgende aandachtspunten vormen de basis voor ons beleid. Dit is echter niet limitatief.

 • de onderlinge communicatie en samenwerking in het “zorgen voor elkaar” bevorderen en daartoe cursussen opzetten.
 • meer aandacht en zorg besteden aan onze medemens, vooral te denken aan ouderen en zieken. Onze bezoekersgroepen uitbreiden en professionaliseren.
 • meer en beter onze boodschap uitdragen door aandacht te besteden aan bijzondere doelgroepen zoals grootouders, jongeren, samenwonenden etc. Vaker mensen naar hun mening vragen over de vieringen om zo inspiratie op te doen.
 • er voor zorgen dat onze vieringen uitnodigend zijn voor meerdere doelgroepen. Zang en muziek tijdens onze vieringen faciliteren door een gezamenlijk parochiekoor in stand te houden en te bevorderen.
 • het nog meer benutten van de media en naast het parochieblad en internet ook kabelkrant, krant en radio benutten.
 • de deuren letterlijk openzetten en een optimaal gebruik maken van onze gebouwen om deze te beheren en te bewaren voor onze kerkelijke en buitenkerkelijke gemeenschap.
 • Aanwezig zijn op markten en open dagen. De mogelijkheden van samenwerking met de oecumenische partners benutten.

Bovenstaande is geen uitputtende lijst. We zullen dit met vallen en opstaan gezamenlijk moeten willen bereiken. Voor de totstandkoming hiervan steunen, stimuleren en helpen we elkaar.