De parochie heeft een bestuur dat samen met de aangestelde pastor formeel verantwoordelijk is. De aangestelde pastor voor de Parochie van Levend Water is deken Ambro Bakker, hij functioneert als administrator op afstand. Dit houdt in dat het parochiebestuur gevormd wordt door de aangestelde vrijwilligers en voorgangers. Van de voorgangers is diaken Hans van Meeteren de eerst aanspreekbare van de parochie. De vrijwilligers uit de parochie worden door het bisdom aangesteld voor een termijn van vier jaar en zijn in principe eenmaal herbenoembaar.

Parochiebestuur van de Parochie van Levend Water

Het parochiebestuur zorgt voor de materiële zaken zoals beheer en onderhoud van onze gebouwen en voor de financiële zaken zoals de boekhouding en de salariëring en alles wat daarmee te maken heeft. Het bestuur heeft tevens de taak om binnen de parochie de samenwerking tussen de diverse werkgroepen en individuen in goede banen te leiden en de communicatie te bevorderen. Dit kan het bestuur alleen goed als het een heldere visie heeft op het samen kerk zijn in deze tijd. Daartoe heeft dit bestuur het volgende motto gekozen:

Zorgen dat mensen in Gods naam samen komen en voor elkaar werken aan verdraagzaamheid, gerechtigheid, vrede en liefde.

De visie van het parochiebestuur kunt u vinden op de pagina beleidsvisie.

Om een gezonde financiering van de parochie te continueren, doet het parochiebestuur een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van iedere parochiaan om naar vermogen een vaste kerkbijdrage over te maken. Jaarlijks doet onze parochie daartoe mee een de actie Kerkbalans.
Daarnaast zijn er tijdens de wekelijkse vieringen kerkcollectes die een noodzakelijke aanvulling vormen om onze parochie draaiende te houden. Ook zijn er acties door werkgroepen die zorgen voor extra inkomsten.

Voor bijzondere kerkelijke bedieningen als doop, huwelijk en begrafenis hanteren wij vaste tarieven. Zie daarvoor de pagina hoe regel ik.

Het parochiebestuur beheert de volgende bankrekeningen:

  • Parochie van Levend WaterIBAN NL61 RABO 0157002284
  • Kerkbalans WeespIBAN NL28 RABO 0157004430
  • Kerkbalans Muiden/Muiderberg IBANNL92 RABO 0343168103
  • Parochiebladbijdrage IBANNL59 INGB 0000050271

Hieronder wordt de samenstelling van het parochiebestuur weergegeven en een organogram van de parochiestructuur.

De samenstelling van het parochiebestuur is als volgt:

Naam Functie Adres Telefoon Mail

A. Bakker S.M.A.

Voorzitter pastoor/administrator

Kalfjeslaan 400 1081 JA Amsterdam

020-6278544

pastoor

Gerard Tijssen

Vicevoorzitter

M.Dotingalaan 123 1381 GA Weesp

0294-414938

Gerard

Jan Scholten

Penningmeester

J.Slauerhoffstraat 2 1382 RR Weesp

0294-430168

Jan

Jos Waelepoel

Secretaris

   

Jos

Lenny van Hal

2e secretaris / personeelszaken

   

Lenny

Leo Ruiter

Onderhoud & Beheer

Googweg 14 1399 ER Muiderberg

0294-264913

Leo

Dick Marjot sr

Onderhoud Muiden

De Lent 5,1399 JA Muiderberg

0294-263905

Dick

De parochiestructuur ziet er als volgt uit: