Op 1 januari 2012 werd de Parochie van Levend Water toegewijd aan de H. Laurentius en de H. Nicolaas opgericht uit de fusie van twee parochies. De parochie komt voort uit de H. Laurentiusparochie van Weesp met de H. Laurentiuskerk en de H. Nicolaasparochie van Muiden en Muiderberg met de H. Nicolaaskerk in Muiden en de Boskapel, Maria Koningin van de Vrede, in Muiderberg. Deze twee parochies hadden al een bestuurlijk samenwerkingsverband, een personele unie, sinds maart 2003. Hieronder vindt u de geschiedenis van de Parochie van Levend Water. Eerst zal de H. Laurentiusparochie en kerk te Weesp behandeld worden, daarna de H. Nicolaasparochie te Muiden en Muiderberg. De meest recente ontwikkelingen van elke kerkplek zijn hierin opgenomen.

Weesp

Nog lang voordat Weesp stadsrechten kreeg in 1355, behoorde het dorp Weesp bij het Bisdom van Utrecht. In Weesp stond een tufstenen kerkje met toren uit het jaar 1150. In oude boeken is terug te vinden dat in 1280 een zekere pastoor Johannes de parochie bediende. Over de allereerste kerk in Weesp is niet veel bekend. De bouw van de eerste kerk van de parochie, de Laurens oftewel Grote Kerk werd begonnen in 1429. In 1462 werd deze kerk gewijd aan de H. diaken Laurentius. In 1500 is de definitieve vorm van de Laurenskerk gerealiseerd.

In de periode van 1577 tot 1581 moesten de katholieken de Laurenskerk overlaten aan de Hervormden. De katholieken, het merendeel van de bewoners van Weesp, waren aangewezen op schuilkerken. Rond 1640 was bekend dat er vijf plekken van samenkomst voor katholieken waren. In1662 gaf de Staten Generaal opdracht naar schuilkerken te zoeken en te sluiten. Het bleek dat het koetshuis (nu Achtergracht 13) van een koopmanswoning ingericht was als kerk en zeker 150 mensen kon bevatten. Het muurwerk en glas in lood aan de voorkant geeft duidelijk aan dat het hier om een kerkruimte ging. Tegen betaling en onder voorwaarden werd deze schuilkerk gedoogd. De katholieke gemeenschap van Weesp heeft tot ongeveer 1794 gebruik gemaakt van deze kerkplek. 

De kerkplek aan de Achtergracht was door de jaren heen bouwvallig geworden en te klein voor de katholieke gemeenschap. In 1793 werden drie pakhuizen van een leegstaande branderij aan de Herengracht gekocht om een nieuwe kerk te bouwen. Op 23 juli 1793 werd de eerste steen gelegd door Andries Schouten en in 1794 werd de nieuwe pastorie en kerkgebouw in gebruik genomen. Toentertijd mocht de kerk aan de buitenkant geen katholiek uiterlijk hebben. 

Sinds de Reformatie was er formeel geen katholieke parochie in Weesp meer. Inmiddels was er weer vrijheid van godsdienst en op 4 mei 1858 werd de parochie van de Heilige Laurentius opgericht.

In 1874 gaf de toenmalige pastoor G. Honing de opdracht tot het bouwen van een nieuwe kerk aan de Herengracht. Deze kerk is door de architect Theodorus Asseler ontworpen. Op 1 april 1875 werd de eerste steen van de kerk gelegd door H. Galesloot en de eerste steen van de toren door Th. Pronk. Deze neogotische kerk werd op 24 augustus 1876 ingewijd. De Heilige Laurentiuskerk is toegewijd aan de H. Laurentius en de H. Maria Magdalena, net als de toenmalige parochie. De grote toren was toen nog niet gerealiseerd. Er stond alleen het middenbeuk torentje, het zogenaamde Sacramentstorentje boven op de kerk. Voor de pastorie naast de kerk is de eerste steen gelegd door pastoor G.G. Honing op 18 mei 1883. Omdat architect Asseler inmiddels was overleden werd architect Arnoldus Brüning de opdracht gegeven ontwerpen te maken voor het afbouwen van de toren. De 65 meter hoge toren werd op 15 september 1900 opgeleverd.

De kerk was versierd met beschilderde wanden, gewelven en beglazing. In 1946 heeft de Weesper kunstenaar Pieter van Velzen glas- in- lood ramen ontworpen voor het priesterkoor. Het neogotische interieur werd in de jaren 50 ontmanteld en maakte plaats voor de aankleding van Pieter van Velzen.

Bij de bouw van de nieuwe sacristie in 1963 worden de eerste problemen met de palen van de fundering geconstateerd. Het bleek dat 36 palen onder de kerk droog stonden en aangetast waren. Er werden koppen afgezaagd en op telkens twee palen werd een betonnen balk gemetseld. Ook aan de oostzijde van de kerk zijn herstelwerkzaamheden aan de funderingspalen uitgevoerd. Het baatte niet. Er zijn te veel palen aangetast en aan het rotten door een te lage grondwaterstand. Aan het einde van de 20ste eeuw ontstaan scheuren in de muren en gewelven in de kerk. Het blijkt dat de kerk in zijn geheel aan het verzakken is. Het herstellen van de fundering van de kerk en de schade bleek onbetaalbaar geworden voor de slinkende parochiegemeenschap. 

Op zondag 27 april 2014 heeft de Parochie van Levend Water samen met de deken en administrator A. Bakker de H. Laurentiuskerk aan de Herengracht gesloten. Sindsdien is het gebouw door de parochie buiten gebruik gesteld en wordt er samen met het bisdom en de gemeente Weesp gezocht naar een passende oplossing voor het kerkgebouw.

Verdrietig maar niet uit het veld geslagen ging het bestuur aan het werk om ervoor te zorgen dat de parochianen in Weesp niet dakloos kwamen te zitten. Na het informeren van de parochianen op 9 juli 2012 en met medewerking van het bisdom, kon de Parochie van Levend Water op 24 december 2012 de voormalige Apostolische Genootschap kerk aan de Mr. P.J. Troelstralaan 19 kopen.

Vanaf januari 2013, startend met een open huis in het nieuwe kerkgebouw voor de parochianen, is de Parochie van Levend Water naar de verhuizing toe gaan werken. Met enorme toewijding, veel energie, overleg en onder de bezielende leiding van Arnold Pronk, is het nieuwe onderkomen van de parochianen gereedgemaakt en ingericht.

Op zondag 11 mei 2014 heeft de Parochie van Levend Water voor het eerst een viering gehouden in haar nieuwe onderkomen. De kerk heeft als naam gekregen de H.H. Laurentius en Maria Magdalenakerk, verwijzend naar de historie van de katholieke gemeenschap in Weesp. Op 15 juni 2014 is de nieuwe kerk door de Bisschop van Haarlem/Amsterdam, Mgr. Punt ingewijd.

Weesp

Weesp

Weesp

Weesp

Weesp

"Verdrietig maar niet uit het veld geslagen ging het bestuur aan het werk om ervoor te zorgen dat de parochianen in Weesp niet dakloos kwamen te zitten."

Weesp

Weesp

Weesp

Weesp

Weesp

Muiden

Muiden is een van de oudste nederzettingen van ons land, er wordt al over Muiden gesproken in een oorkonde uit het jaar 953. De eerste kerk in Muiden zal vermoedelijk van hout geweest zijn en is gesticht door de H. Liudger. Van deze kerk is door de komst van plunderende Vikingen niets meer over. Omstreeks 1150 werd een tufstenen kerk in Romaanse stijl gebouwd met een 28 meter hoge toren. De toren van deze kerk staat nog altijd overeind. De kerk zelf werd omstreeks 1425 in groter formaat en gotische stijl herbouwd. De kerk is toegewijd aan de H. Nicolaas en is lang door de katholieke gemeenschap in Muiden gebruikt.

In 1581 vond de ‘alteratie’ plaats: de roomsen werden vervangen door aanhangers van de nieuwe religie. De St. Nicolaaskerk werd overgenomen en het St. Catharinaklooster voor nonnen opgeheven. De katholieken hadden het zwaar te verduren. Aan het eind van de 80-jarige oorlog in 1648, werden de katholieken weer getolereerd en kwamen ze bijeen in een schuilkerk. Deze stond lange tijd in de Naarderstraat. In het begin van de 19e eeuw is dit gebouw in een slechte staat en te klein geworden voor de gemeenschap. Vanaf 1795 mogen de Roomse armen van het Armbestuur ook meedelen in de opbrengsten van de armenbussen. Met de groeiende katholieke gemeenschap ligt het voor de hand dat er nu weer een echte kerk voor de katholieken kan komen. Rijkswaterstaat zorgt voor het ontwerp van T.F. Suys en de uitvoering hiervan. In 1825 is de bouw van de waterstaatskerk aan de Herengracht voltooid.

De Statie Muiden werd in 1858 verheven tot een parochie, die zichzelf mag besturen. Zo ontstond de H. Nicolaasparochie voor Muiden en Muiderberg. De kerk en de parochie zijn toegewijd aan de H. Nicolaas en de H. Catharina. Het kerkgebouw werd in 1985 uitgebreid met een nieuw priesterkoor. In 1900 kreeg de H. Nicolaasparochie zijn eigen R.K. begraafplaats in Muiden. De kerk is sinds 4 juni 1973 een rijksmonument.

De H. Nicolaasparochie is op 1 januari 2012 gefuseerd met de H. Laurentiusparochie uit Weesp en verder gegaan als de Parochie van Levend Water toegewijd aan de H. Laurentius en de H. Nicolaas. De H. Nicolaaskerk aan de Herengracht in Muiden doet vandaag de dag nog steeds dienst.

Muiderberg

Muiderberg is net als Muiden een hele oude plaats. Vroeger heette Muiderberg Werinon. Het is bekend dat de heilige Liudger rond 800 een kerkje stichtte in Werinon, het huidige Muiderberg. Het was een houten kerkje dat kort na de stichting verwoest is door de Noormannen. Door een gebrek aan schriftelijke bronnen, zijn er pas weer aanwijzingen over een kerk in Muiderberg ergens in de 13e eeuw. Er kwam een stenen kerk, de huidige Kerk-aan-zee. Als gevolg van de reformatie tijdens de 80-jarige oorlog werd deze kerk in 16e eeuw ingericht voor de protestantse dienst. Over een schuilkerk in Muiderberg is niets bekend. Er woonden lange tijd niet veel katholieken in Muiderberg. In het jaar 1840 waren er 290 inwoners waarvan er 45 rooms-katholiek waren.

Dat veranderde na de Tweede Wereld Oorlog. Er kwamen veel meer mensen wonen en het kerkbestuur uit Muiden ging ervan uit dat: ‘een intensievere kerkgang bevorderd zal worden door de oprichting van een kerk in uw eigen omgeving’.

In mei 1952 word een inzamelactie voor een eigen kerk in Muiderberg op touw gezet. En in 1954 is het gerealiseerd: de Boskapel, onderdeel van de H. Nicolaasparochie uit Muiden. Het gebouw bestaat uit een soort stal met daarachter een woonhuis. Op zondagen diende een ruimte van hooguit 40 vierkante meter als kapel. Doordeweeks zat er een kleuterschool en later werd de ruimte ook gebruikt als depot van het Witte Kruis. In 1972 werd het woonhuis erbij betrokken. Na de verbouwing was er een nieuwe ingang, een keuken en een zolderruimte gerealiseerd waar vergaderd en zelfs geslapen kon worden. Op 10 november 1973 werd de Boskapel ‘Maria Koningin van de Vrede’ ingewijd door Bisschop Zwartkruis. Vanaf 1968 tot maart 2003 bediende Pater Duindam de Boskapel liturgisch en pastoraal.

In 2004 kreeg de kapel een facelift met de muurschilderingen van Pater Jan Haen. Op 12 september 2004 werd het 50-jarig bestaan van de Boskapel gevierd met een nieuwe klokkenstoel met klok, ingezegend door Bisschop Punt. Deze klokkenstoel heeft nu een maatschappelijke functie gekregen in het dorp.

De vieringen in de kapel kenmerkten zich door kleinschaligheid en de gastvrije sfeer gedurende en na de vieringen. Echter liepen de bezoekersaantallen uit Muiderberg terug en werd het onderhoud moeilijker. Omdat het ook lastig werd om geschikte voorgangers te vinden, heeft het parochiebestuur besloten om de Boskapel te sluiten. Op 23 september 2012 heeft de laatste viering in de Boskapel ‘Maria Koningin van de Vrede’ plaats gevonden. Sindsdien komen de parochianen uit Muiderberg naar de kerk in Muiden of Weesp.