In onze Parochie van Levend Water functioneert een parochieraad. De Parochieraad is in het leven geroepen om het contact tussen Parochiebestuur en Pastores enerzijds en de parochianen anderzijds te bevorderen.

De Parochieraad is in 2017 ontstaan uit de parochievergadering. In tegenstelling tot de Parochievergadering heeft de Parochieraad geen voorgeschreven kerkelijke reglementen en deelname staat de parochianen vrij.

De parochieraad komt in beginsel vier keer per jaar bijeen. De Parochieraadvergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor alle parochianen van de Parochie van Levend Water.

De agenda van deze vergaderingen komt op initiatief van de Pastor en met inbreng van de leden van de parochieraad tot stand.

De parochieraad neemt geen besluiten, maar adviseert de Pastores en het Parochiebestuur. Deze adviezen zijn niet bindend.

De Parochieraad is tevens het forum voor onderlinge afstemming van taken van de verschillende koepels en het ontwikkelen van nieuwe plannen en initiatieven.