Het pastorale team van onze parochie bestaat uit vijf personen: diaken Hans van Meeteren, pastor Giancarlo Rizzo, parochiecoördinator Lidwien Griffioen, pater Jan Haen C.Ss.R. en emeritus pastoor Jan Divendal. Diaken van Meeteren en pastor Rizzo zijn door het bisdom aangesteld voor onze parochie. Pater Haen en emeritus pastoor Divendal zijn vrijwillig actief in het pastorale team. Om ervoor te zorgen dat alle pastorale activiteiten binnen onze parochie goed verlopen, wordt het pastorale team ondersteund door de parochiecoördinator mw. Griffioen.

Diaken Hans van Meeteren

Ik ben geboren in 1948 te Amsterdam. In 1974 ben ik getrouwd en na drie jaar in de Bijlmermeer te hebben gewoond zijn we naar Lelystad verhuisd. We hebben drie kinderen, één dochter en twee zoons en drie kleinkinderen.

Ruim 42 jaar heb ik in Amsterdam bij de Stads Bank van Lening gewerkt, eerst als bankhouder daarna als intern kwaliteitscontroleur. Aangezien ik me dienstbaar wilde maken in de kerk ben ik in het jaar 2000 begonnen aan de studie voor diaken aan het toenmalige grootseminarie Willibrordhuis te Vogelenzang.

Deze studie duurde vijf jaar inclusief een stage. In 2006 ben ik de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem door Mgr. J.M. Punt tot diaken gewijd. Sinds april 2009 ben ik door de Bisschop aangesteld als diaken en eerst aanspreekbare in de Parochie van Levend Water in Weesp en Muiden.

Na jaren met de bus en trein langs Weesp en Muiden te hebben gereden is het voor mij een bijzondere uitdaging in deze parochie als diaken te mogen gaan functioneren en hoop ik op een fijne en vruchtbare samenwerking.

Pastor Giancarlo Rizzo

Ik ben in 1960 in Rome geboren. Na mijn middelbare school ging ik aanvankelijk aan de slag als vertegenwoordiger in elektronica-apparatuur. Nadat ik via de neo-catechumenale weg het geloof had teruggevonden, ben ik in 1988 als begeleider van priester Michi Costa, die later pastoor van Naarden geworden is, naar Nederland gekomen. In 1997 ging ik in Rome filosofie studeren en besloot priester te worden. In 1999 kwam ik naar Nieuwe Niedorp en vervolgde mijn studie theologie bij het seminarie in Tiltenberg.

Ik ben op 11 februari 2004 tot diaken en op 3 juni van dat jaar tot priester gewijd. Ik ben begonnen als kapelaan in Westerblokker en vervolgens benoemd als pastoor in Medemblik. In 2010 volgde mijn benoeming in Weesp en Muiden. In mijn vrije tijd beoefen ik de atletiek. Ik heb veel marathons gelopen, waaronder die van Rotterdam en Amsterdam.

Pater Jan Haen

Pater Jan Haen's levensgeschiedenis is te vinden op de website van de stichting Collaboration Art Projects International www.collart.nl.
 
Hij is redemptorist en beeldend kunstenaar. Zijn werk brengt hem vaak naar het buitenland: naar zijn tweede vaderland Zuid-Afrika, maar ook naar een groeiend aantal Europese landen.

Zijn woonplaats is Weesp en als hij thuis is vervult hij de taak van priestervrijwilliger in onze parochie.

Parochiecoördinator Lidwien Griffioen-Beukeboom

In 1961 ben ik geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in Weesp. Vanaf 1987 woon ik met echtgenoot en drie opgroeiende kinderen in Muiderberg. Ik heb een Hbo-opleiding in de facilitaire dienstverlening afgerond, waarna ik ruim 10 jaar heb gewerkt in de sociale woningbouw. Toen er inmiddels drie kinderen waren geboren ben ik gestopt met dit werk.

Tussen opvoeding en huishouden door ben ik steeds meer vrijwilligerswerk gaan doen binnen de kerk, zowel uitvoerend als bestuurlijk. Ik heb verschillende cursussen gevolgd op liturgisch gebied en in 2003 de 2-jarige vormings- en toerustingscursus van het dekenaat afgerond. Sinds 2003 ben ik parochiecoördinator van de toen nog twee parochies te Weesp, Muiden en Muiderberg.

Ik coördineer de geplande en niet-geplande taken van de pastores. Ik zorg voor de planning van de vieringen en voor vervanging bij absentie van een voorganger. Tevens coördineer ik de informatiestroom tussen de pastores, het bestuur en de koepels. Uit dien hoofde woon ik ook de bestuursvergaderingen bij. Daarnaast stuur ik de medewerkers van het parochiesecretariaat aan en heb de eindcontrole over allerlei administratieve werkzaamheden die de taak van de pastores verlichten.

Het geeft mij veel voldoening om op deze manier mee te helpen aan het behoud van onze parochie en de gastvrijheid vanuit onze kerkplekken.

Emeritus pastoor Jan Divendal

Jan Divendal wilde eerst journalist worden. Hij werkte als corrector bij Dagblad De Tijd, en volgde vanuit het Antonianum, huis voor late roepingen, het avondgymnasium Contardo Ferrini in Amsterdam. Na voltooiing van zijn theologische opleiding aan het grootseminarie Warmond en de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam werd hij op 5 juli 1970 in de kapel van de zusters Augustinessen in Heemstede priester gewijd door Mgr. dr. Th. Zwartkruis.

Zijn eerste zending was naar Volendam, waar hij tien jaar werkte als kapelaan in de parochie van Sint-Vincentius en het Kruispunt. Naast de vele vormen van liturgie en huisbezoek zocht hij de jongeren op in jongerencentra en cafés, bezoeken die bij tijd en wijle aanleiding waren voor een persoonlijk gesprek of langdurige persoonlijke begeleiding.

Na voltooiing van de Klinische Pastorale Vorming in het Radboudziekenhuis in Nijmegen werd hij per 1 september 1981 benoemd tot pastor in de parochies in Weesp en Muiden/Muiderberg als collega van pastoor Henk Samsom.

Na het emeritaat van pastoor Henk Samsom werd Jan de 'eerste man', een taak die - achteraf gezien - voor hem niet geschikt was. Dit leidde er toe, dat Jan per 1 september 1999 'buiten dienst' kwam. Als huisgenoot van pastoor Henk Samsom en als priestervrijwilliger werkt Jan nu 'in de schaduw', bezoekt soms mensen en geeft hun op verzoek de ziekenzalving. Bovendien volgt hij cursussen.