De Parochiële Caritas Instelling (PCI) is een zelfstandige instelling die gelieerd is aan de parochie. De PCI heeft een eigen bestuur en beschikt over eigen middelen. De PCI zet haar middelen in om de diaconie te bevorderen en uit te voeren.

Wat is de PCI?

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) is een zelfstandige instelling die gelieerd is aan de parochie. De PCI heeft een eigen bestuur en beschikt over eigen middelen. De PCI zet haar middelen in om de diaconie te bevorderen en uit te voeren. Het bestuur van de PCI wordt gevormd door: Hein de Graaf (voorzitter), Joke Heijdra — Pronk (secretaris), Ivonne Galesloot (penningmeester), Masja van der Horst (lid), Alex Marjot (lid).

Wat is Diaconie?

Het van oorsprong Griekse woord diaconie betekent: zorg, hulp, dienst. Het woord diaconie heeft echter ook de betekenis van bemiddelen, verbindingen leggen. Diaconie beoefenen kan dus betekenen: jezelf dienstbaar opstellen ten aanzien van mensen in nood. Maar het kan ook betekenen: contacten leggen met bijvoorbeeld instanties, bemiddelen tussen mensen.

Het Landelijk Pastoraal Overleg koos voor diaconie de volgende formulering:

“Onder diaconie verstaan we allerlei manieren, waarop groepen christenen (waaronder parochies) zich solidair betonen met mensen in nood (zowel individueel als in groepsverband), of werken aan het oplossen van maatschappelijke noden.”

Zo levert de PCI financiële bijdragen aan het oplossen van individuele noden van mensen. Daarnaast kunnen ook een aantal andere activiteiten in de parochie op een geldelijke ondersteuning rekenen. Ook worden meerdere pastores binnen en buiten onze parochie ondersteund om in individuele gevallen mensen te helpen.

“De Barmhartige Samaritaan”

Uitgangspunt is daarbij dat de PCI zich met name richt op die situaties waarbij de reguliere (hulpverlenende) instanties geen mogelijkheden meer hebben om hulp te bieden. Het gaat dan vooral om de mensen die tussen de wal en het schip vallen.

Op deze wijze probeert de PCI diaconie in onze gemeenschap te ondersteunen. Het kan daarbij gaan om noden dichtbij of veraf, om grote en kleine zaken, of om problemen te helpen oplossen die alleen in groter verband kunnen worden aangepakt.

Deze activiteiten vinden plaats binnen de kaders zoals die door het Bisdom zijn gesteld en onder het afleggen van verantwoording tegenover dit Bisdom. Voor haar activiteiten maakt de PCI gebruik van de inkomsten over het in het verleden gevormde vermogen. Daarnaast ontvangt de PCI tot op de dag van vandaag giften van mensen en instanties die de diaconie een warm hart toedragen.

De PCI is dus niet alleen te benaderen voor het vragen van ondersteuning maar ook voor het doen van een donatie of schenking. Op deze wijze kunnen wij als vruchtgebruikers van het in het verleden door onze voorouders gevormde vermogen ook in de toekomst de diaconie inhoud geven.

“Met de diaken Laurentius als inspirator geven we inhoud aan diaconie in onze parochie."

De PCI is te bereiken via de pastores en het parochiesecretariaat, of per email:

pci@parochievanlevendwater.nl

Het rekeningnummer van de PCI is: NL56ABNA0493678433.