Binnen onze parochie beleven en delen we als gelovige mensen onze verbondenheid met God en met elkaar. Wij bouwen in gemeenschappelijke verantwoordelijkheid aan het Rijk Gods. De gemeenschap probeert dit doel te verwezenlijken door met elkaar en anderen te werken aan vier deelopdrachten, namelijk: liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw. Om tot een goede coördinatie van alle activiteiten te komen en de werkzaamheden van de vele vrijwilligers in goede banen te leiden, is er op basis van de deelopdrachten een onderverdeling gemaakt in vier koepels binnen onze parochie.

Koepels

Onder de koepels vallen de verschillende werkgroepen die zich bezig houden met de verschillende deelopdrachten. Alle werkgroepen maken deel uit van een koepel. Aan het hoofd van een koepel staan één of twee koepelcoördinatoren. Zij zijn het aanspreekpunt voor de werkgroepen en bevorderen de samenwerking tussen de werkgroepen. Frequent vindt er overleg plaats tussen parochiecoördinator en de koepelcoördinatoren zodat eenheid van beleid gewaarborgd blijft.

De taak van de koepelcoördinator

De taak van de koepelcoördinator bestaat uit het aanwezig zijn bij werkoverleg van de werkgroepen in de koepel. Indien nodig biedt de koepelcoördinator hulp bij het maken van een jaarplan. Weet wat er speelt binnen de werkgroepen. De koepelcoördinator onderhoudt regelmatig contact met andere koepelcoördinatoren. Heeft overleg met de parochiecoördinator. Doet regelmatig verslag aan het bestuur en ontvangt informatie uit het bestuur over het te voeren beleid. Daarnaast vertegenwoordigt de koepelcoördinator zijn/haar werkgroepen in de parochievergadering.

De indeling van de werkgroepen per koepel kunt u hieronder zien door op de betreffende koepel te klikken.

Koepel Vieren en Liturgie

De verkondiging van de blijde boodschap is een belangrijke taak van de koepel liturgie. Maar ook het leren hoe we met elkaar om kunnen gaan, hoe we met onze levenshouding meewerken aan het bereiken van Gods Rijk past in de kerkelijke visie. We maken gebruik van de hulpmiddelen, de kennis en de mogelijkheden die er zijn om het Rijk Gods dichterbij te brengen.
De koepel liturgie omvat de volgende werkgroepen:

Kerkplek Contactpersoon E-mail
Weesp Hannie Kuijpers  c.kuypers9@upcmail.nl
     
Muiden Bep van Dijk  kentuzelve@kpnplanet.nl 
Muiden Wil Ebbelaar wm.fransen@planet.nl

Lectoren

De leden van deze werkgroep zijn de vertegenwoordigers van de parochiegemeenschap die in de vieringen de lezingen uit het oude testament en de psalmen lezen. Tevens bidden zij de voorbeden. Zo nodig verlenen zij assistentie tijdens de viering.

 

Woord- en communievieringen

De leden van deze werkgroep bereiden de viering voor en zijn de voorgangers in deze vieringen.

 

Parochiekoor/Rouw-en-trouwkoor

Het parochiekoor verzorgt de zondagse muzikale ondersteuning van de volkszang. In de vieringen wordt naast het Nederlands ook de Gregoriaanse en Latijnse gezangen in ere gehouden.

Het Rouw-en trouwkoor verzorgt de muzikale ondersteuning in deze bijzondere vieringen.

 

Werkgroep gezinsviering

De leden van deze werkgroep verzorgen de vieringen voor gezinnen met (jonge)kinderen. Ook verzorgen zij een speciale viering voor kinderen met Kerstmis en Pasen.

 

Kosters en collectanten

De kosters zorgen voor de voorbereidingen van de zondagse vieringen. Collectanten gaan rond om de financiële bijdragen van de parochianen in de vieringen in ontvangst te nemen.

 

Acolieten en misdienaars

De leden van deze werkgroep assisteren de voorgangers in de vieringen.

 

Intenties

Parochianen kunnen voor de zondagse vieringen een speciaal gebed aanvragen voor personen of bijzondere gelegenheden. In de viering wordt hier in de voorbeden aandacht aan besteed.

 

Bloemengroep

De bloemengroep verzorgt de liturgische bloemschikking tijdens de zondagsvieringen en bij speciale vieringen.

 

Paramenten

Het onderhoud van de liturgische kleding en het liturgische vaatwerk wordt door deze werkgroep verzorgt.

 

Oecumenische vieringen

In overleg met de partners van de PKN in Weesp, Muiden en Muiderberg wordt ten minste twee maal per jaar een gezamenlijke viering gehouden.

 

Koepel Gemeenschapsopbouw

Samen zijn we sterk, zijn we kerk, zoeken we inspiratie bij elkaar, weten we te leren te vieren  en te dienen. Gemeenschapsopbouw is een belangrijke dimensie van kerkopbouw. De vraag is in hoeverre de activiteiten binnen de verschillende koepels onderdeel zijn van gemeenschapsopbouw.  De wijze van contact leggen met elkaar en de organisatie van de contacten noemen wij gemeenschapsopbouw.
De koepelcoördinator Gemeenschapsopbouw Weesp is: vacature.
De koepelcoördinator Gemeenschapsopbouw Muiden zijn: Rie Beukeboom en Els Beudel.

De koepel Gemeenschapsopbouw omvat de volgende werkgroepen:

Kerkplek Contactpersoon E-mail
Weesp Vacature  
Muiden Rie Beukeboom  blauwewereld@zonnet.nl
Muiden Els Beudel elsrijk@hotmail.com

Wijkcontactpersonen

In de verschillende wijken van de parochie zijn leden van de werkgroep aanspreekpunt voor parochianen die in de betreffende wijk wonen.

 

Gastvrouwen/koffiegroep

De gastvrouwen verzorgen na de zondagsviering de koffie en thee. Ook bij bijzondere gelegenheden verlenen zij assistentie bij de verzorging van de catering.

 

Gastvrouwen en -mannen vrijdagviering

Om ouderen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de vrijdagviering zijn er vrijwillig(st)ers die de bewoners van het verzorgingstehuis en de omliggende woningen ophalen en weer thuisbrengen.

 

Interieurverzorging

Wekelijks en/of maandelijks zorgen de leden van deze werkgroep bij toerbeurt dat de gebouwen er schoon en fris bijstaan

 

Crèche

Jonge kinderen worden tijdens de viering opgevangen om ouders de gelegenheid te geven in alle rust aanwezig te zijn bij een viering. 

 

Parochiebladbezorgers

Naast de website heeft de parochie nog een papieren uitgave van het parochieblad. Zes maal per jaar verzorgen leden van deze werkgroep voor de bezorging aan huis.

 

Parochiebladredactie/website

De redactieleden verzamelen de kopij voor het blad en zorgen dat alle informatie op een verzorgde wijze in het blad komt. Daarnaast dragen zij zorg voor de digitale nieuwsgaring.

 

Werkgroep Kerkbalans

Eenmaal per jaar in januari ontvangen alle parochianen die zich verwant voelen met de parochie de formulieren voor de Kerkbalans. Met deze jaarlijkse financiële bijdragen is de parochie in staat om activiteiten te organiseren en de gebouwen te onderhouden.

 

Creatieve groep

De leden van deze werkgroep komen wekelijks bijeen om kunstzinnige artikelen te maken die bij speciale gelegenheden verkocht worde. De opbrengst van deze verkoop gaat naar speciale projecten

 

Hand en spandiensten

Deze werkgroep behoeft geen nadere toelichting. Daar waar nodig wordt assistentie verleend bij onderhoud binnen en buiten de kerkgebouwen.

 

Tuinonderhoud

De leden van deze werkgroep onderhouden tuin en bestrating rondom de kerkgebouwen.

 

Autodienst

Parochianen die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen kunnen gebruik maken van de autodienst. Zij worden door leden van deze werkgroep opgehaald voor de viering en na afloop weer thuis gebracht.

 

Zomeropenstellidddng

Om ook toeristen in de gelegenheid te stellen onze kerkgebouwen te bezoeken zijn deze in de zomermaanden opengesteld. Leden van deze werkgroep zijn bij toerbeurt aanwezig in de kerk en zo nodig bereid informatie te verstrekken over gebouw en geschiedenis.

 

Oecumenische overleg

Ten minste eenmaal per jaar vindt er overleg plaats met de partners van de PKN-gemeenten in Weesp, Muiden en Muiderberg.

 

Regio opbouw

In het kader van de regiovorming in het bisdom Haarlem-Amsterdam vindt er overleg plaats met de parochies in de regio Gooi-Oost en Gooi-West.

 

Koepel Catechese

Vanaf het moment van de doop tot aan het levenseind is de mens bezig met een zoektocht naar zingeving. Catechese is het lerende onderdeel van geloofsvorming en zingeving. Op de verschillende kantelmomenten in het leven kan de parochie daar een bijdrage aan leveren.
De koepelcoördinator Catechese voor Weesp en Muiden is: Nel Pronk.

De koepel catechese omvat de volgende werkgroepen:

Kerkplek Contactpersoon E-mail
Weesp Nel Pronk t.pronk@upcmail.nl
Muiden Nel Pronk t.pronk@upcmail.nl

Kinderwoorddienst

Bij speciale vieringen worden kinderen in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een eigen verdiepingsmoment. 

 

Doopvoorbereiding

De parochie biedt ouders de gelegenheid om hun kind te laten dopen. Ter voorbereiding op de doop van het kind vinden er met de ouders doopgesprekken plaats.

 

Eerste communie

Eenmaal per twee jaar worden kinderen in de leeftijd van 8 à 10 jaar uitgenodigd om zich voor te berieden op het sacrament van de Eucharistie. Deze voorbereiding mondt uit in het Eerste Communiefeest.

 

Vormen

Voor kinderen/jong volwassenen bestaat er eenmaal per twee jaar de mogelijkheid om zich te laten vormen. Een ‘volwassen’ worden in de kerk.

 

Huwelijk

Mochten partners besluiten tot een kerkelijk inzegening van hun huwelijk dan gaan daar ook enkele momenten van geloofsvoorbereiding aan vooraf.

 

Cursussen/thema avonden

In cursussen of thema-avonden wordt de gelegenheid geboden tot meer verdieping in het geloof. Dit kan in de vorm van geloofsgesprekken maar ook met informatieve avonden over heiligen, sacramenten, rituelen etc.

 

Boekenkast

De parochie is in het bezit van een kleine bibliotheek. Geïnteresseerden kunnen de boeken in Weesp komen lenen. Op de pagina boekenkast staat een overzicht van het boekenbestand.

 

Vakantiebijbelweek

Tijdens de zomervakantie organiseert de parochie in samenwerking met de PKN de Bijbelvakantieweek. Kinderen van de basisschool komen een week lang elke morgen bijeen om samen te zingen, te bidden en verhalen te horen uit de Bijbel. Daarnaast wordt er aan de hand van het thema geknutseld. De week wordt afgesloten met een viering op zondagmorgen.

 

Koepel Diaconie

Het woord diaconie is afgeleid van het Griekse woord "diakonia" dat "dienst" betekent. Diaconie, en diaconaat, betekent dus letterlijk dienstbaarheid aan de medemens, en vormt daarmee het wezen van de christelijke levensbeschouwing. De christen volgt immers de levenshouding van Jezus, die de zorg om en het opkomen voor de mensen om hem heen centraal stelde. Onder de diaconie staan de zeven werken van barmhartigheid centraal. De zeven werken van barmhartigheid bestaan uit: De doden begraven, de hongerige voeden, de vreemdeling onderdak bieden, de zieken bezoeken, de dorstige laven, de gevangene bezoeken, de naakten kleden.
De koepelcoördinator Diaconie voor Weesp en Muiden is: vacature.

Onder de koepel diaconie vallen de volgende werkgroepen:

Kerkplek Contactpersoon E-mail
Weesp Vacature  
Muiden Vacature  

Werkgroep voor avondwake en uitvaart

De leden van de werkgroep voor avondwake en uitvaart bereiden in samenwerking met de nabestaanden de vieringen voor. Tevens gaan zij in deze vieringen in de kerk of de aula voor.

 

Onderhoud begraafplaats

De vrijwilligers van deze werkgroep onderhouden samen met de beheerder de Rooms-katholieke begraafplaats in Muiden.

 

Vastenactie/MOV

Deze werkgroep draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het jaarlijkse Vastenactieproject dat in de vastentijd (de periode tussen Aswoensdag en Pasen) plaatsvindt. Tevens wordt aandacht gegeven aan het adventsproject, Pinksteractie voor de missionarissen (MIVA, verkeersmiddelen) en MISSIO.

 

Voedselbank

De voedselbank voorziet in tijden van hoge nood in middelen voor levensonderhoud zoals levensmiddelen en voor persoonlijke hygiëne. Met enige regelmaat worden er inzamelingen in de vorm van collectes gehouden, maar ook inzamelingen in natura.

 

Jeannette Noëlhuis

Bij speciale gelegenheden worden middelen in natura ingezameld voor een opvanghuis waar uitgeprocedeerde asielzoekers een opvang hebben.

 

Bezoekersgroep

Leden van deze werkgroep gaan met enige regelmaat op bezoek bij parochianen die ziek zijn of anderszins behoefte hebben aan bezoek vanuit de kerkgemeenschap.