Overweging 13 januari 2019 - Weesp

Gepubliceerd op: 17/12/18

Beste mensen,

Nadat wij de afgelopen weken de komst van Jezus hier op aarde gevierd hebben, in de kerstvieringen en met Drie koningen zijn nu de kerststalletjes weer opgeborgen in de doos en in de kast gezet of naar zolder gebracht. En gaat het leven weer zijn gangetje. Is dat zo?
Vandaag hoorden wij in het evangelie van Lucas over Johannes de Doper. In dit hoofdstuk, hoofdstuk 3 van het Lucasevangelie, begint Lucas met een nauwkeurige opsomming van de heersende vijandige machten. In het vijftiende regeringsjaar van Keizer Tiberius, toen Pilatus landvoogd van Judea was toen gebeurde het, toen kwam het woord van God over Johannes, de zoon van Zacharias.
Vanaf die tijd  trok Johannes rond in het gebied van de Jordaan en riep de mensen op om tot inkeer te komen. Daarmee staat Johannes in de traditie van de oudtestamentische profeten bij de profeet Jesaja staat: ( hoofdstuk 40).

Bereidt de weg van Heer
Maakt zijn paden recht.
Elk dal moet gevuld.
de kronkelpaden moeten recht
de ruwe wegen effen worden
en heel de mensheid zal Gods redding zien!


De mensen waren dan ook vol verwachting toen zij de woorden van Johannes gehoord hadden. Want de mensen ervoeren de situatie waarin zij leefden vooral als uitzichtloos en  deprimerend. Een  Blue Monday gevoel zouden wij nu zeggen. Blue Monday is de derde maandag in januari en schijnt de meest deprimerende dag van het jaar te zijn, omdat er van alle goede voornemens vaak nog niks terecht gekomen is en het buiten grijs is, geen zon te bekennen., somber gestemd dus. Op die momenten van enorme troosteloosheid,  zendt God zijn profeten zoals Jesaja met een boodschap van troost en dat mensen  geen slaaf  zijn van het noodlot. Ook al lijken wij te verstikken in een kluwen van problemen, er is een uitweg.
Met die hoop en verwachting komen de mensen naar Johannes en laten zich dopen in de Jordaan. Jezus is één van hen. Hij valt niet op, Hij staat gewoon in de rij.

Nadat Jezus gedoopt is en aan het bidden is, wordt de hemel geopend en daalt de heilige Geest als een duif op Hem neer en klinkt de stem:

Jij bent mijn Zoon, mijn geliefde , in jou vind ik mijn vreugde.

Johannes heeft Jezus al aangekondigd met de woorden: er komt iemand die sterker is dan ik: Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
Met vuur: vuur staat symbool voor zuiveren en vernieuwde kracht. De meesten van ons zijn gedoopt toen zij een baby waren, we waren het ons niet bewust. Het was de keuze van onze ouders. We ontvingen het sacrament waarvan wij de betekenis en de werking tijdens ons leven mogen ontdekken. Wat aan Jezus gebeurde in de Jordaan gebeurde ook aan ons bij de doop. De heilige Geest daalt neer en zo hebben wij de belofte ontvangen: kind van God te zijn, gered en wedergeboren door de doop.
De werking van de heilige Geest , is de scheppende kracht in ons, die ons creatief maakt, te midden van de verwarring orde schept en ons in beweging zet, ons laat bidden en eer brengen aan God. Bidden doet de hemel opengaan.
Toen Jezus bad ging de hemel open en de heilige Geest daalde neer. Misschien is onze ervaring dat bidden lang niet altijd onze problemen oplost maar we mogen weten  en vertrouwen dat ons bidden niet verloren gaat in de ruimte maar gehoord wordt in de hemel.
Wijzelf kunnen niet de hemel voor anderen of ons zelf openen, dat kan God alleen. Maar hoe weldadig is het als iemand tegen je zegt: Ik heb een kaarsje voor je aangestoken en voor je gebeden.
De Geest van God doet ons herademen, ze is als een vuur dat brandt in onze harten.
Wat een zegen is het dat bij de doop gezegd wordt:  “Jij bent mijn geliefde kind”.
We worden door God gezien en bevestigd. Dan gaat de hemel voor ons open

Amen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het openbare optreden van Jezus begint met de doop in de Jordaan.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Jullie hebben voor jullie kinderen het geloof gevraagd,
het geloof dat zal worden gegeven in het Doopsel. 
Het geloof: dat betekent een geloofsleven, 
want het geloof moet worden geleefd: 
lopen op de weg van het geloof 
en getuigenis geven van het geloof. 
Dat geloof is niet: 
op zondag het ‘Credo’ opzeggen 
als we naar de Mis gaan: 
dat is het niet alleen. 
Het geloof is geloven wat de Waarheid is: 
God de Vader heeft Zijn Zoon gezonden 
en de Geest die ons levend maakt. 
Maar het geloof is ook: 
je toevertrouwen aan  God 
en dat moeten jullie (ouders) aan hen (kinderen) leren,
door jullie voorbeeld, met jullie leven.